Direct online oefenen! Meer dan 2500 opgaven! Gratis Proeftesten!
Direct oefenen

Page content

Watson-Glaser

De Watson-Glaser test is gericht op het testen van het verbale kritisch denken. Deze test bestaat uit verschillende categorieën: conclusies, aannames, interpretaties, deducties en evaluaties.

 • Conclusies
  Conclusies zijn gevolgtrekkingen die logischerwijs uit de gegeven informatie volgen. In deze categorie is het aan jou om te bepalen of de gegeven conclusie juist of onjuist is en in welke mate. Dit beoordeel je aan de hand van een klein stukje tekst waar de conclusie vervolgens betrekking op heeft. Een conclusie opgave ziet er vaak als volgt uit:

Conclusie: Wanneer de chip geïmplanteerd is valt hij niet te traceren.

Waar  – Waarschijnlijk waar – Meer informatie nodig – Waarschijnlijk onwaar – Onwaar

Het antwoord bij deze voorbeeldopgave is ‘onwaar’. Volgens de tekst kan de chip op enkele tientallen meters getraceerd worden, daarom kan deze conclusie als onwaar worden aangenomen.

 • Aannames
  Een aanname is iets dat als vanzelfsprekend wordt beschouwd, of wordt verondersteld op basis van de beschikbare informatie. In tegenstelling tot conclusies zijn aannames beweringen die als correct worden aangenomen juist door afwezigheid van bewijs. Het doel in de aanname categorie  is op basis van een klein stukje tekst en een gegeven aantal aannames, voor elke aanname te bepalen of deze wel of niet gedaan wordt in de tekst. Een aanname ziet er vaak als volgt uit:

Aanname: De richtlijnen voor website advertenties zijn of worden vernieuwd.

Aanname is gedaan – Aanname is niet gedaan

Het antwoordt bij deze voorbeeldopgave is ‘aanname is gedaan’. In de uiteenzetting wordt gesproken over nieuwe richtlijnen. Om nieuwe richtlijnen te creëren, zullen oude richtlijnen moeten worden vernieuwd.

 • Interpretaties
  Bij de categorie interpretaties wordt gekeken naar hoe informatie verwerkt wordt en of er vervolgens een correcte interpretatie wordt gemaakt gebaseerd op deze informatie. Door het lezen en interpreteren van een klein stukje tekst moet je bij de interpretatie categorie vervolgens beoordelen of de gegeven conclusies bij de tekst wel of niet logisch voortvloeien uit de gegeven informatie. Je geeft dit aan door bij elke conclusie te kiezen of deze juist of onjuist is. Een interpretatie opgave ziet er vaak als volgt uit:


Interpretatie: De foto van de serranohamvarkens is waarheidsgetrouw.

Conclusie volgt – Conclusie volgt niet

Het antwoord op deze voorbeeldvraag is ‘conclusie volgt niet’. Volgens Wakker Dier klopt de foto van de serranohamvarkens niet met de situatie waarin de varkens daadwerkelijk leven. Daarom volgt deze conclusie niet logischerwijs uit de tekst.

 • Deducties
  Bij de categorie deducties worden een aantal stellingen voorgelegd. Op basis van deze stellingen moet een conclusie worden getrokken. Bij de stelling of het stuk tekst worden een aantal conclusies gegeven. Voor elke conclusie moet worden bepaald of deze wel of niet logisch volgt uit de gegeven stellingen of tekst. Een deductie opgave ziet er vaak als volgt uit:


Deductie: De gemeente Amsterdam heeft veel klachten ontvangen over het gebrek aan genderneutraal taalgebruik.

Conclusie volgt – Conclusie volgt niet

Het antwoord op deze voorbeeldvraag is ‘conclusie volgt niet’. De stelling geeft geen informatie over de reden voor de switch naar genderneutraal taalgebruik, daarom volgt deze conclusie niet logischerwijs uit de tekst.

 • Evaluaties
  Bij het onderdeel evaluaties wordt gevraagd om onderscheid te maken tussen zwakke en sterke argumenten die worden gegeven op basis van één of meerdere stellingen/vragen. Argumenten zijn beweringen die worden gebruikt om een stelling te onderbouwen of juist te ontkrachten. Een sterk argument heeft de volgende eigenschappen: belangrijk en direct gerelateerd aan de stelling. Een zwak argument is in minder mate of helemaal niet gerelateerd aan de stelling. Daarnaast kan een argument ook zwak zijn omdat hij verbonden is met een minder belangrijk onderdeel van de stelling, of omdat in het argument correlatie wordt verward met een oorzakelijk verband. Bij deze categorie is het dus aan jou om de gegeven argumenten, gebaseerd op de bovenstaande ‘criteria’ te beoordelen op sterkte/zwakte. Een evaluatie opgave ziet er vaak als volgt uit:


Argument: Ja, vaak moeten leerlingen deze lessen buiten school volgen, wat erg duur kan zijn. Dit zorgt ervoor dat gezinnen met weinig geld of veel kinderen hier geen mogelijkheid toe hebben. Als leerlingen dit op de middelbare school kunnen volgen, krijgen
ze toch de kans om met dit soort vakken kennis te maken.

Sterk argument – Zwak argument

Het goede antwoord op deze voorbeeldopgave is ‘sterk argument’. Dit is een sterk argument omdat het inhoudelijk in gaat op het financiële aspect van culturele vakken en wat het voordeel kan zijn wanneer kinderen dit op school krijgen.

 

Tips voor het oplossen van Watson-Glaser opgaven

 • Gebruik alleen de informatie die gegeven is.
  Eén van de grootste valkuilen bij Watson-Glaser opgaven is het erbij halen van informatie die niet in de tekst staat. Probeer de conclusie, aanname, interpretatie etc. echt alleen te beoordelen op basis van de tekst of stelling die gegeven is. Ga de informatie ook niet generaliseren en probeer niet teveel door te denken.
 • Lees de informatie goed.
  Kijk niet direct naar de conclusie, aanname etc. die gegeven is, maar lees eerst goed de tekst of stelling. Kijk daarna naar de opgave zelf en lees de tekst dan weer terug, nu met de conclusie, aanname etc. in je achterhoofd.
 • Laat je eigen mening achterwege.
  Een valkuil die vooral bij de aanname opgaven voorkomt is het beoordelen van de aanname door te kijken of je het er zelf mee eens of oneens bent. Dit is echter niet wat gevraagd wordt. Vergelijk de aanname met de tekst die gegeven wordt en kijk of deze aanname gedaan wordt of niet. Of jij het eens bent met de aanname die wel (of niet) gedaan wordt speelt niet mee! Een soortgelijke valkuil kan voorkomen bij de evaluatie opgaven. Probeer alleen te kijken naar de kracht van het argument (sterk/zwak) en niet of het argument het waar is of niet. Dit is namelijk niet wat gevraagd wordt.

Oefening baart kunst!

Het is erg belangrijk om te oefenen voor een capaciteitentest. Wanneer je niet oefent kan je score lager uitvallen en dit verlaagt vaak jouw kans op het krijgen van die felbegeerde baan! Door te oefenen kun je opgaven sneller en efficiënter oplossen, waardoor jouw score omhoog gaat.

Ga direct aan de slag met oefeningen voor Watson-Glaser en vele andere subtesten op:
 https://oya-training.nl/inloggen/